partizán - Lexikon :: - Kislexikon

Kapcsolódó bejelentkezés

online

partizán. A francia eredetű szó azokat a népi felkelőket jelöli, akik a hazájukba benyomult ellenség által megszállt területen ragadtak fegyvert. A partizánok jól ...

online

egyenlő részben (röv aa.) összetett szavak előtagjaként jelentése: -ra, -re; vissza, újra, ellen.

online

(ejtsd: vizaví) a. m. szemben, átellenben.

online

A hit fogalma alapvetően elméleti hitre és köznapi értelemben vett hitre bontható. Közös vonásuk, hogy a személy, aki hisz, valakitől - egy más személytől, ...

online

Fej. az állati testnek legelülső része. Két főrészből van összetéve: a koponyából és az arcból, amaz védő tokot képez az egyvelő számára, emez a tápláló cső ...

online

Atomsúlya 63,1,fajsúlya 8,921 és 8,952 között változik, az öntött könnyebb mint a ... Törése fényes horgokat ésszemcséket láttat, a kovácsolt réz azonban ínas ...

online

Tachométer. sebesség mérésére való eszköz, illetve műszer. Két fő csoport különböztethető meg, a szerint, amint vagy a járóműveken (lokomotivon, kocsin) ...

online

gazdasági v. hatalmi szempontból kizárólagos jogokat és lehetőségeket biztosító helyzet.

online

Miszticizmus. (gör.), a tudástól és hittől abban különböző iránya a lelki életnek, hogy mig a tudás a gondolkodás közvetítésével szerez meggyőződést, a hit e ...

online

Kölönte. (állat, Cottus L.), a tüskeparás halak alrendjében a páncélos arcuak családjába tartozó halnem, békafejszerüen lapított, tüskés nagy fejjel, ...

online

mese. Fabula: tanulságos, példázatul szolgáló, gyakran csodás és naiv elemekkel átszőtt, kitalált történet. Fajtái: a népmese és a műmese.

online

Tartalom: Ügyvédbojtár. Ügyvédi irodában dolgozó joggyakornok. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is ...

online

... az illető békebizottságba bejegyezteti magát, hivatalos esküt tesz és oklevelet (writ of dedimus potestatem) nyer mint békebíró (justice of the peace). A csekély ...

online

(mágneses permeabilitás, relatív permeabilitás) Anyagi állandó, amely egy adott ... A permeabilitás két tényezőből áll: a A vákuum permeabilitásából (m0) és a ...

online

Magyar, Angol. Pontosz... ----. Magyar, Német. Pontosz... ----. Címszavak véletlenül. Dekrepitus · Abu Temmám · Jelenje · Kerületi tábla · Tantusz.

online

fény hatására történő vegyi bomlás. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is. Impresszum • Médiaajánlat ...

online

plebejus. A "köznép" jelentésű latin eredetű szó az ókori Rómában a szabadok alsó, jogokkal nem rendelkező rétegét jelezte, akik a hatalmon levő, gazdag ...

online

esztrád. Esztrádműsor, esztrádművészet: rövid zene-, ének- és táncszámokból, ill. prózai művekből álló, rendszerint alkalmi jellegű színpadi egyveleg, melyre a ...

online

foszforit. foszfortartalmú ásványokból, különösen apatit-ásványokból álló kőzet; a foszfor-, a foszforsav- és a foszfáttartalmú műtrágyák gyártásának nyersanyaga.

online

arkhón. a legfőbb végrehajtó hatalmat gyakorló kilenc személy egyike az ókori Athénben. Szerkesztette: Lapoda Multimédia ...

online

Kékítő. fehérnemü mosásánál használt szer oly célból, hogy az idővel megsárguló fehérnemü a K.-vel ismét fehér szint nyerjen. A K.-t leginkább berlini és párisi ...

online

Az ógörög sírversből kialakult lírai műfaj: rövid, gondolati tartalmú, csattanós befejezésű költemény. Versformája majdnem mindig disztichon. Pl.: Eddig Itália ...

online

Requiem: a gyász v. halotti mise megzenésített részeiből kialakult zenei műfaj. Zenei eszközei szinte azonosak a tragikus hangvételű operákéval. Maradandó ...

online

nőnek férfiaktól való beteges idegenkedése. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is. Impresszum ...

online

Ingovány. általában oly lápos terület, melyet laza, tőzegből álló földrétegek fednek, s mely ennélfogva járás-keléskor az ember lába alatt ingadozik. Az ingó ...

online

Flastrom. v. tapasz (lat. emplastrum). Igy nevezik különösen a stearin-, palmitin- és olajsav ólomsóit, tehát a flastromot ólomszappannak is tekinthetjük. A F.-ok a ...

online

Labdaház. az a fedett és oldalfalakkal is ellátott nagy terem, amely már a régibb századokban több uralkodói udvarnál és több főiskolában labda- és egyéb ...

online

Kristálypalota. (ang. Crystal-Palace), a világ legnagyobb és legfényesebb mulató helye, mely egyszersmind állandó kiállítás is, Sydenham mellett, Londontól ...

online

grádli. csinvat; tarkacsíkos, pamutláncú és lenvetülékű erős szövet. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is ...

online

csalimese. Olyan, több válfajban ismeretes mese, amelynek elmondásával a mesélő azt akarja elérni, hogy hallgatói bosszankodjanak és a mesélésnek vége ...

online

... ma már a szociálpszichológia egyik középponti fogalma, tartós beállítódást, értékel. ... Attitűd. (fr.): eredetileg a => kísérleti pszichológiában cselekvésre való ...

online

A nyelvi kifejező eszközöknek és módoknak a törvényeivel foglalkozó tudomány. A stilisztika részben a nyelvtudomány, részben az irodalomtudomány körébe ...

online

fajansz. Ónmázas cserép, amely az itáliai reneszánsz idején meghódította az európai piacot, lágy kőedény. A majolikával azonos technikával készül. Különbség ...

online

Dareiosz, elterjedt latinos írásmóddal Dáriusz vagy Dárius (Kr. e. 549. körül - Kr. e. 486/485 Hüsztaszpész fia, perzsa uralkodó volt Kr. e. 521. és 486/485 között.

online

Torpedóromboló. Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János). A békésen a víz színén úszkáló szegény torpedókat lesből, csalárd módon megtámadó és ...

online

Dúvad. a kártékony és ragadozó emlős állatok vadászati elnevezése. Kártékonyak: vaddisznó, borz, mókus; ragadozók: medve, farkas, hiuz, vidra, vadmacska, ...

online

Légyott. találka (franc. rendez-vous), jelenti legtágabb értelemben két v. több egyénnek bizonyos helyen előre meghatározott találkozását, de különösen azt a ...

online

Boronafal. v. blokkfal. A fából készült falak csoportjába tartozik. Készül vagy egészen ácsolatlan, egymás fölé keresztben rakott nyers fatörzsekből, v. fekvő ...

online

(fridáttó). Metéltre vágott palacsinta, levesbetét vagy köret lehet. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is ...

online

a téma átfogó jellemzése a homéroszi típusú eposz bevezetésében. a retorikában a szónoki beszéd második (az exordiumot követő) része, a téma rövid ...

online

Valamivel valakit, valamit ijedelembe ejt. Valakire ráijeszt. Szerkesztette: Lapoda Multimédia. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is ...

online

Mocsolád. kisközség Somogy vmegye igali j.-ban, (1891) 1023 magyar lak. Forrás: Pallas Nagylexikon. Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is ...

online

... épületek esetében a félkörív a jellemző, a gótikus épületek esetében a csúcsív, a lándzsaív, szamárhátív, barokk épületek esetében a kosárív és szegmensív.

online

Májfa. május hó elseje éjjelén sudár virágzó fát vágnak a legények az erdőben és felállítják kedvesük háza előtt; némely helyen, p. Hontban kendőket és ...

online

mikroszámítógép. A mikroprocesszor mellett tartalmazza a közvetlen működéshez szükséges áramköröket, valamint a számítógép struktúrájának megfelelő ...

online

Mulattok. (pardók), Amerikában a fehérek és négerek keresztezéséből származott szinesek; legtöbbnyire az anya a néger, s az apa fehér. Braziliában ...

online

Magyar, Angol. Lasponya... ----. Magyar, Német. Lasponya... ---- ... Lasponya. (növ.), l. Naspolya. Forrás: Pallas Nagylexikon. Maradjon online a Kislexikonnal ...

online

hűbériség. A feudalizmusra - különösen Nyugat-Európában - jellemző, az uralkodó osztályon belüli függési rendszer. A nagyobb vagyonú vagy magasabb ...

online

Vegyes kar. Oly négyszólamú énekkar, amely két női (szoprán és alt) s két férfihangra (tenor és basszus hangra) van írva. Az ily énekkar igen hatásos, mert ...

online

arszisz. Arsis, ictus, iktus: az időmértékes versben egy vagy több szótagra kiterjedő nyomaték; innen átvitt értelemben a hangsúlyos verselésben a hangsúlyos ...

online

retorikus. Szónokias; átvitt értelemben: üres, tartalmatlan, dagályos, pufogó frázisokkal dolgozó. Szerkesztette: Lapoda Multimédia ...

online

deklasszált. eredeti társadalmi osztályából kiesett és hátrányosabb körülmények közé jutott személy. lezüllött, elzüllött. Szerkesztette: Lapoda Multimédia ...

online

Lapoda Multimedia XDT-Network. Címszó: Tartalom: habilitál. tudományos fokozatra (különösen egyetemi magántanárságra) pályázik, ill. ilyet megszerez ...

online

Magyar, Angol. asztronómus... ----. Magyar, Német. asztronómus... ----. Címszavak véletlenül. Mahnd · deionizáció · kimeneti jelleggörbe · Mumiabúza · melo -.

online

Tartalom: indiszponált. Lehangolt, rossz hangulatú, kedvetlen. Gyengélkedő. Képességének átmenetileg nem teljesen birtokában Ievő (művész, sportoló stb.).

online

sírfelirat, sírvers vkinek az emlékére templomban felállított feliratos képzőművészeti alkotás, főleg dombormű.

online

Magyar, Angol. ominózus, ominous. Magyar, Német. Ominózus... ----. Címszavak véletlenül. alexia · Organikus pácok · Szabinianusok · Buzás János.

online

fenotípus. vmely élőlény alaktani és élettani sajátságainak összessége; az öröklött tulajdonságok és a környezet együttes hatására létrejött megjelenési alak.

online

Kikirics. (növ., kivisics, kikercs, kükörics, kükerics, kikerics, kükörcs, kükercs, vetővirág a Balatonnál, ebvirág, guzsalyülő virág, guzsalyvirág, őszike, őszi ...