partizán | Magyar etimológiai szótár | Kézikönyvtár - Arcanum

Kapcsolódó bejelentkezés

online

Nemzetközi szó a francia partisan nyomán, amely az olasz partigiano átvétele; mindkettőnek elsődleges jelentése 'valakinek a párthíve, valamely párton álló ...

online

G. Kézikönyvtár · Magyar etimológiai szótár; G. Teljes szövegű keresés. G. 1 · 2 · 3 ... 5 · gabalyít gabardin gabona gáborján gácsér gacsos gádor gael gágog ...

online

Származékai: ilyen, ilyetén. Az ez mutató névmás e tövének i változatából jött létre -l ablativusi raggal, amely utóbb palatalizálódott. Eredeti jelentése melléknév ...

online

kacska – 'görbe, elnyomorodott ‹kéz›'. A kacs kicsinyítő képzős származéka az alapszó 'görbe, görbül' jelentése alapján. Lásd még gacsos, gáncs, kacs, ...

online

fennkölt – 'emelkedett, magasztos, méltóságteljes': fennkölt eszmék. Származéka: fennköltség. Nyelvújítási szóösszetétel egy régebbi felkölt ('magasra ...

online

reflektál – 'utólagos megjegyzést tesz'; '‹szóban vagy levélben› válaszol'; egyetlen levelemre sem reflektált; 'igényt tart, pályázik ‹valamire›'; 'tükröz'. – reflektor: ...

online

fajansz – 'festett mázas cserép'. Nemzetközi ... Maga az olasz városnév a latin Faventia folytatója; ennek jelentése 'kedvező előjel' (lásd favorit). ← faj · fajd →.

online

... d, g, v, z, zs, dz, dzs hangoknál, míg az ugyanott és ugyanúgy képzett p, t, k, f, ... az intervokális helyzet (latin basilicum ⇨ magyar basalikum ⇨ bazsalikom), ...

online

iszák – 'átalvető, tarisznya'. Nagy területen elterjedt vándorszó származéka a késői latin bisacchium ('kettős zsák') nyomán: bis ('kétszer') és saccum ('zsák'); az ...

online

freudizmus – [frajdizmus] 'személyiségünk tudattalan rétegének fontosságát hirdető, a lélekelemzést alkalmazó lélektani elmélet és gyakorlat'. – freudista: 'a ...

online

keszkenő – 'kisebb női kendő, díszes zsebkendő'. Elhomályosult összetétel a kéz és ken elemekből, utóbbi 'töröl' értelme nyomán, tehát eredetileg 'kéztörlő'.

online

ihlet – '‹igeként› művészi alkotásra serkent, ilyet létrehozni segít': legszebb verseit a honvágy ihlette; '‹főnévként› 'műlkotásra serkentő emelkedett, felfokozott ...

online

flastrom – 'sebtapasz'. A középkori latin plastrum ('tapasz; gipszburkolat') átvétele, amely korábban emplastrum volt, és a görög emplasztronból ered.

online

egyel – [eggyel] 'kapásnövényt úgy ritkít, hogy egy bokorban csak egy növény maradjon'. Az egy számnév származéka. ← egyedül · egyelőre →. Close.

online

... murer, muri ('lárma, hűhó') átvétele; a német szó forrása a héber mórá ('félelem, riadalom') a jiddis maure, moire közvetítésével. A fenti első jelentés magyar ...

online

gnoszticizmus – 'erősen dualisztikus vallási és filozófiai irányzat a 2-3. században, amely az isteni lényeg mély megismerését üdvözítő célként hirdette'.

online

A latin Te Deum főnevesült formája; az ilyenkor, ősi gregorián dallamra énekelt latin nyelvű imádság kezdősorából való: Te Deum laudamus ('Téged Istenként ...

online

szalutál – 'tiszteleg'. A latin salutare ('üdvözöl') átvétele; ez a salus, salutis ('egészség, üdv') származéka a salvus ('ép, sértetlen, megmentett') szóból. Lásd még ...

online

eretnek – 'az egyház tanításával ellentétes nézeteket hirdető személy'; 'az ilyen tanítással kapcsolatos': eretnek eszmék. Nemzetközi szó a latin haereticus ...

online

perisztaltika – 'féregszerűen gyűrűző, a beltartalmat így továbbító mozgás ‹nyelőcsőben, bélben›' . – perisztaltikus: 'a perisztaltika módszerével folyó': ...

online

manöken – 'divatújdonságokat bemutató próbakisasszony'. A francia mannequin ('próbakisasszony', eredetileg 'próbabábú, kirakati bábú') kiejtés szerinti ...

online

cifra – 'díszes; csillogó': cifra nyomorúság ('a rang külsőségeinek fitogtatása ... A középkori latin nyelv szava (ziphra, ziffra, cifra), amely az arab sifr ('üres') szó ...

online

paralízis – 'bénulás'. – paralizál: 'megbénít'. – paralitikus: 'bénulásos'; '‹főnévként› bénult személy'. Tudományos szakszócsalád a görög paralüszisz ('bénultság ...

online

Teljes szövegű keresés. indiszkrét – 'nem titoktartó, tapintatlan, tolakodó'. – indiszkréció: 'tapintatlanság, titok kifecsegése'. Latin eredetű szó, a diszkrét ellentéte ...

online

klastrom – 'rendház, zárda'. A latin claustrum szóból, amely a claudere, clausum ('bezár') ige származéka a clavis ('kulcs') nyomán; eredeti jelentése 'retesz, ...

online

gyarmat – '‹az ókorban› idegen földön létesített település'; '‹az újkorban› európai országok által birtokba vett, leigázott s uralmuk alatt tartott terület más ...

online

makacs – 'konok, nyakas, szándékától el nem tántorítható'. Származékai: makacsság, makacskodik. Ismeretlen eredetű szó. ← mák · makadám →. Close.

online

indiszponált – 'lehangolt; a maximális teljesítményt nyújtani képtelen állapotban lévő'. – indiszpozíció: 'a kellő érzelmi, hangulati állapot hiánya'. Latin eredetű, a ...

online

tromf. Kézikönyvtár · Magyar etimológiai szótár · T; tromf. Teljes szövegű keresés. tromf – 'adu ‹kártyában›'; 'döntő érv': letromfol. A német Trumpf ('adu') átvétele, ...

online

penzum – 'kiszabott feladat, munka'; 'feladat, lecke'. Nemzetközi szó a latin pendere, pensum ('mérlegel, kimér') igéből; az ókorban a pensum a rabnőknek egy ...

online

piknikus – 'zömök, hízásra hajlamos, derűs és kiegyensúlyozott kedélyű': piknikus alkat. Lélektani szakszó a latin pycnicus szóból, amely a görög püknosz ...

online

brutális – 'durva, kíméletlen, erőszakos'. – brutalitás: 'durvaság, erőszakos viselkedés'. – brutalizál: 'durván bántalmaz'. Nemzetközi szavak a latin brutalis ...

online

akceleráció – fizikai értelemben: 'gyorsulás'; tágabban: 'a fiatalok testi és lelki érésének, fejlődésének felgyorsult üteme, amely az utóbbi évtizedekben, és főleg ...

online

intonál – 'kezdő hangot megad, énekbe vagy hangszeres játékba kezd'; 'énekhangot ‹valahogyan› képez': tisztán intonál. – intonáció: 'hanglejtés ‹beszédé›' ...

online

fullánk – 'méh, darázs potrohvégi szúró szerve'. Származékszó egy elavult fúl ('szúr') igéből, amely ugor eredetű: vogul pulep ('dugó'), osztják pulta ('szúr').

online

illír – 'egy indoeurópai eredetű ókori balkáni nép; ehhez tartozó személy'; '‹melléknévként› e néppel kapcsolatos'. – illírizmus: 'horvát nemzeti mozgalom a 19.

online

szúra – 'a Korán egy fejezete'. Arab szó, a.m. 'lépcsőfok'. ← szúr · szurdok →. Close. A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban.

online

serbli – 'éjjeliedény'. Az ausztriai német Scherben nyelvjárási scherbl alakjának átvétele a szillabikus l szokott feloldásával (mint kamásli, tipli); ez kicsinyítő ...

online

család – 'szülők, gyermekek, valamint közelebbi és távolabbi hozzátartozók vérségi közössége'; 'gyermek mint ... A fenti második jelentés nyelvjárási szinten él.

online

ispotály – 'kórház'. Alakváltozatok: ispitál, espotál, ispita. A német régi Spital ('kórház, aggok menhelye') átvétele; a szóeleji mássalhangzó-torlódást szókezdő ...

online

viviszekció – 'élveboncolás'. Latin élettani szakszó (vivisectio) a latin vivus ('eleven') és secare, sectum ('metsz, vág') elemekből. Lásd még szekáns, szekció, ...

online

snassz – 'szegényes, kopottas'; 'hitvány, selejtes'. Az ausztriai német Gschnas ('hulladék, hamisítvány') átvétele, a szóeleji mássalhangzó-torlódást a g kiesése ...

online

poncichter – 'Sopron környéki német gazdálkodó, főleg szőlőtermesztő'. Bizonytalan eredetű szó, talán a német Bohnenzüchter ('babtermesztő') hazai német ...

online

Nemzetközi szó az angol pedigree nyomán; ennek forrása az ófrancia pée de grue, azaz 'daruláb' a latin pes ('láb') és grus ('daru') elemekből. Az elnevezés ...

online

deklasszált – 'lecsúszott, eredeti társadalmi helyzetéből kedvezőtlenebb helyzetbe került'. Latinosított forma a francia déclassé helyett, amely a dé- ('el, le') és ...

online

millenium – 'ezredéves évforduló'. A latin mille ('ezer') és annus ('év') elemekből. Sok hibás formája van elterjedve: mileneum, milleneum, milléneum, millénium.

online

kijjebb – 'külsőbb hely felé'; 'külsőbb helyen'. A kívül összevont kül, kil alakjának középfokú -bb jeles alakulata a beljebb, följebb mintájára. ← kígyó · kikapós →.

online

sóher – 'szegény, pénztelen'; 'fösvény'. A német tolvajnyelvi schocher (tkp. 'fekete') átvétele az azonos jiddis szó nyomán; ennek másodlagos jelentése ...

online

szolidaritás: – 'kölcsönös kötelesség- és segítségvállalás közös érdekek alapján': szolidaritási sztrájk. Nemzetközi szócsalád a francia solidaire és solidarité ...

online

apanázs – 'rendszeres pénzbeli támogatás'. Franciából elterjedt nemzetközi szó (apanage) a középkori latin ap(p)anagium ('ellátás') nyomán, az ad- ('hozzá, ...

online

rocska – 'fejőedény, csöbör'. Szláv eredetű szó: szlovén ročka ('kanna, korsó'), szlovák ručka ('fogantyú'); ezek a szavak 'kezecske' jelentésűek, s eredetileg a ...

online

epigráfia – 'ókori feliratok megfejtésével foglalkozó tudományág'. Régészeti szakszó a görög epigraphé ('felirat') szóból, az epi- ('rá, fölé') és graphó ('ír') ...

online

kikelet – 'tavasz'. A kikel ('‹növény› a földből kibújik') származéka a deverbális -t névszóképzővel. Az is lehet, hogy az alapige 'kimegy' jelentését kell alapul ...

online

konvergál – 'összetart, közelít, közös cél felé halad': a két mozgalom régóta konvergál. – konvergens: 'összetartó ‹egyenesek›'; 'egymáshoz közeledő ...

online

mósusz – 'pézsma, a mósuszszarvas illatos mirigyváladéka'. A német Moschus átvétele; ez a késő latin muscusból való, amelynek ez az eredete: szanszkrit ...

online

akár – választó mellérendelés tagmondatainak (páros) kötőszava: akár tetszik, akár nem; megengedő értelmű kötőszó: felőlem akár el is mehettek (az akárcsak ...

online

Teljes szövegű keresés. siheder – 'kamasz, serdülő (fiú)'. Talán a suhanchoz hasonlóan hangutánzó szó, a suhog családjából, a szélben suhogó fiatal fák és a ...

online

cudar – 'komisz, gonosz (ember)'; 'igen kellemetlen': cudar hideg van. ... a condra főnévvel, amelynek 'rongy; ringyó' jelentése a ~ előéletében is megtalálható.

online

kackiás – 'hetyke, nyalka': kackiás bajusz. A szó kacki- töve bizonytalan, alkalmasint hangfestő eredetű szó; képzője talán a daliás (lásd dalia) hatására vall.

online

szinonima – 'rokonértelmű szó'. – szinonim: 'rokonértelmű'. – szinonímia: 'rokonértelműség'. Nyelvtani szakszócsalád a latin synonymus, illetve előzménye, ...