zsúp | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár - Arcanum

Kapcsolódó bejelentkezés

online

zsúp [ú v. a] főnév -ot, -ja, (tájszó) zsupp. 1. Kézi erővel kicsépelt gabonának, főképpen rozsnak a kéve eredeti alakját megtartó, csomóba kötött, töretlen ...

online

(Gárdonyi Géza) || a. tárgyatlan Vki, vmi után néz: keres vkit, vmit; jár utána, hogy megtalálja, megszerezze. Állás után, munka után néz; feleség után néz.

online

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára (a továbbiakban rövidítve: ÉrtSz.) mintegy ... A szótár legfőbb célja, hogy anyagának sokrétűségével tudatosítsa szókincsünk ...

online

... gyámolatlan gyámolít gyámolt gyámoltalan gyámoszlop gyámpénz gyámpillér gyámság gyámszülő gyámügy gyanakodás gyanakodik gyanakodó gyanakszik ...

online

I. határozószó (személyragos) rám, rád, rá v. (népies) rája; ránk, rátok, rájuk. Nyomósítva: énrám stb., őrájuk (A rá- igekötős igékkel kapcs-ban nem használatos, ...

online

<Vmely cselekvés v. történés közeli bekövetkezését, ill. vmely tartós, folyamatos cselekvés v. történés közeli befejeződését jelölve:> már majdnem; már éppen ...

online

csá mondatszó és főnév (népies). I. mondatszó <Az igába fogott szarvasmarha terelésére.> 1. Jobbra! Csá, Bimbó! Csá, Virág! 2. (ritka, tájszó) Balra! II. főnév ...

online

Elöljáróban, (népies) elöljáróba: a) az érdemi nyilatkozat v. a tulajdonképpeni beszéd előtt bevezetőül elmondottak során; b) vminek a megértéséhez szükséges ...

online

A rothadó nagy testre már kiültek Félelmes és aranyló hullafoltok. (Tóth Árpád) Az áldozatokon már mutatkoznak a hullafoltok. (Kosztolányi Dezső). hullafoltos.

online

(Babits Mihály) || a. (ritka) Királyi többes: fejedelmi t. || b. A király családjához tartozó <személy>. Királyi herceg. Mit kivánsz most, királyi nőm, Fájdalom díjába?

online

spiritusz főnév -t, (-ok), -a (régies írva: spiritus). 1. (Bor)szesz, alkohol. (gúnyos) Spirituszba kell(ene) tenni vkit: <olyan emberre mondják, aki furcsa, különös ...

online

Szakértő mérnök véleményét kérdezték meg. Szakértő bizottság utazott a helyszínre. Fenyegesse meg, hogy az ő költségére hív össze szakértő bizottságot…

online

mínusz [í v. i] melléknév és főnév (régies írva: minus is). I. melléknév. 1. (mennyiségtan) Nullánál kisebb értékű <szám, mennyiség>. –2, azaz mínusz kettő. || a.

online

igényes [ë] melléknév -en, -ebb [e, e] (választékos). 1. ... Igényes vkivel szemben: fokozott minőségi követelményeket támaszt vele szemben. Igényes ...

online

Ágy elé tett kisebb szőnyeg. Perzsa, torontáli ágyelő; rongyból készült ágyelő. Ha éjjel felkel az ágyból, az ágyelőre lép. Kiporolja, kirázza az ágyelőt.

online

hűbérúr [r-ú] főnév (történettudomány). A hűbérbirtok tulajdonosa, akinek hűbérese v. jobbágya van; feudális földesúr. Hatalmaskodó hűbérúr. A vértanúk ...

online

(bizalmas, tréfás) Ügyeskedő, nem komoly, szélhámosságra hajlamos <férfi>. Az a hóhányó János is ott volt. II. főnév. 1. (ritka) Havat hányó idénymunkás.

online

habilitál ige -t, -jon (1945 előtt). 1. tárgyas Vkit arra jogosít, hogy az egyetemen mint magántanár előadásokat tarthasson. A fiatal tanárt egy vidéki egyetemen ...

online

békebíró főnév. 1. (népies, régies) Az a személy, aki pörlekedő felek közt kibékülésük érdekében közbenjár; békét szerző, békéltető személy. Felkér vkit ...

online

memoár [ë v. e] főnév -t, -ok, -ja (irodalomtudomány). Emlékirat (2). A memoárjaiban azt bizonyította be a diplomata, hogy húsz éven keresztül ő akadályozta ...

online

hossz [1] főnév -at v. -t, -ak v. (-ok), -a. 1. (3. személyű birtokos személyragos alakban) A vonal kiterjedése; hosszúság. Az egyenes, a görbe hossza; ...

online

Nem mindenki tud róla, például engem sem értesített senki. Hazánkban kitűnő borok teremnek, például a tokaji, a badacsonyi és az egri. Honnan tanuljam ...

online

pihenj [pihenny] mondatszó és főnév (katonaság, sport). I. mondatszó <Vigyázzállásban levő személyhez, csoporthoz, főleg zárt rendű gyakorlatok alatt v.

online

(elavulóban) Az állam mint az állami vagyon és pénzkészlet tulajdonosa. A kincstár birtoka. || b. (régies) Kincstári bányákat, erdőségeket kezelő üzem v. hivatal.

online

statárium főnév -ot, -a (rendsz. csak egyes számban (jogtudomány). Rögtönbíráskodás, rögtönítélő eljárás (bevezetése), ill. annak elrendelésével járó rendkívüli ...

online

retorzió* [ë v. e] főnév -t, -ja. Kerülendő szó vagy kifejezés. 1. (választékos) Megtorlás, megtorló intézkedés. Retorzióval él. 2. (jogtudomány) <A nemzetközi ...

online

másképp határozószó másképpen [e]. I. határozószó. 1. Az ismert, a szóban forgó v. a mellékmondatban közelebbről megjelölt módtól eltérően; más módon, ...

online

fakép főnév. 1. (elavult) Fából faragott szobor. [Az asszonyok] a franciához mennek, és … bekötözik és pólálják, … a falhoz támasztják, valamint egy faképet.

online

ahogyan határozószó, vonatkozó (kötőszóként) (kissé választékos) Ahogy (1–6). ← ahogy · ahol [1] →. Close. A témában további forrásokat talál az Arcanum ...

online

Az a tény, hogy a nap süt; a nap melegének és fényének áradása. Erős, trópusi napsütés; → tűző napsütés. Megártott neki a napsütés. Az arca barnapiros volt a ...

online

egyel [ëggyel] tárgyas ige -t, -jen [ë] (mezőgazdaság). <Sorba vetett, sűrűn, bokrosan nőtt kapásnövényt: kukoricát, répát stb.> úgy ritkít, hogy egy bokorban csak ...

online

kerengő [e-e v. e-ë] főnév -t, -je [e] (építészet, régies). Román stílusban épült kolostor udvarát körülvevő és a kolostort a templommal összekötő oszlopos, ...

online

szijács főnév -ot, -a, (tájszó) sziács. 1. (növénytan) Az élő fa törzsének a háncs és a geszt között levő, keresztmetszetben világosabb színben mutatkozó külső ...

online

másként határozószó. I. határozószó. 1. (kiemelő hangsúllyal) (kissé választékos) Az ismert, a szóban forgó v. a mellékmondatban közelebbről megjelölt módtól ...

online

E tájt: ez idő tájt. Milyen tájt keresett a vendég? Mi tájt lehet már az idő? (Arany János–Arisztophanész-fordítás) E tájt… szigorú élet járta a kolostorban.

online

dölyf főnév -öt, -e [e] (csak egyes számban) (választékos). Felfuvalkodott gőg, sértő önteltség, anyagi v. társadalmi helyzetből fakadó és mások lenézésében ...

online

vőfély főnév -t, -ek, -e [ë, e], (régies, tájszó) vőfél, vőfény (népies). Az a rendsz. fiatalabb férfi, aki a vőlegény, ill. a menyasszony megbízottjaként a vendégeket a ...

online

(Móricz Zsigmond) || a. Vmit kinyit: vmely zár, lakat zártságát a kulcs elfordításával megszünteti. Kinyitja a lakatot. A páncélszekrény minden zárát kinyitotta.

online

sallang főnév -ot, -ja. 1. Fonott v. csomózott keskeny szíjakból, ill. rojtokból álló fityegő cifraság, lelógó dísz (főleg lószerszámon, ostoron). A cifra sallang ...

online

Olyan, aki, ami vmit, vmely cselekvést kezd, ill. akin, amin vmely folyamat kezdődik. A beszélni kezdő gyermek; a támadást kezdő hadsereg. Bármily nagy a ...

online

fullánk főnév -ot, -ja, (régies, tájszó) fulánk, fúlánk. 1. A hártyásszárnyú rovarok egy részének (méhek, darazsak stb.) potrohán elhelyezkedő s méreggel telt ...

online

Szóláshasonlat(ok): Otthagyja, mint → eb a szarát v. a Szaharát. A cigány nagyokat rikkantott … Ami rozsdás rossz fegyvert otthagytak a katonák, kapdosta ...

online

(régies) <Csak ebben az állandósult szókapcsolatban:> Hasi hagymáz: tífusz. 2. (elavult, irodalmi nyelvben) Önkívülettel járó, súlyos, lázas betegség, ill. láz.

online

manzárd főnév -ot, -ja (építészet). Tetőszerkezet alatt levő padlástér, amelyben szoba is van v. szobák is vannak. A manzárdban van a hálószobája. || a.

online

dagadt melléknév és főnév. I. melléknév -an, -abb. 1. <Betegség, ütés v. vérkeringési zavar következtében> feltűnően kidomborodó felszínű, rendellenesen ...

online

<Időben> a kilencedik után következő (legközelebbi) <személy, dolog>. Tizedik érkező; a hónap tizedik napja; az év tizedik hónapja. || a. (történettudomány) ...

online

Vkinek, vminek utánanéz: vmely távolodó személy v. jelenség felé irányítja tekintetét. Utánanézett, amíg a sarkon be nem fordult. Utánanézett a robogó autónak.

online

Szóláshasonlat(ok): (bizalmas) örül, mint majom a farkának v. (durva) a (fél) tökinek: gyerekesen, nagyon örül; (bizalmas) ül, mint majom a köszörűkövön: ...

online

Olyan <személy>, aki munkájában, foglalkozásában más vki vezetésére, irányítására nem szorul. Önálló kutató. Két hónapja még segédmunkás volt, ma már ...

online

tuskó főnév -t, -ja. 1. (erdészet) Az élő fának a levágás után a föld felszíne fölött maradó és a talajban folytatódó része, amelyből a gyökérzet kiindul. Imre a ...

online

Hússzor: a) húsz ízben, húsz alkalommal; b) <számnév előtt:> hússzal megszorozva. Hússzor kettő (az) negyven. c) <hasonlításban szereplő mennyiségről ...

online

Az igének vmely időben, módban, számban és személyben álló alakja. Minden nyelvben vannak olyan igealakok, melyek hiányzanak, mert nem lehet ...

online

Az ismert, a szóban forgó kettő közül egyik is, másik is; <kettőről szólva:> mindegyik, mindenik; mind a két… Mindkét esetben: mindkét részről. Mindkét szemére ...

online

Alkonyat (1). Az alkony beálltával; az alkony leple alatt. Leszáll az alkony. Véres viadalra száll a veres alkony. (Arany János) Tengerpart, alkony, kis hotel-szoba ...

online

Sekély, kis kiterjedésű, piszkos, sáros állóvíz. A faluvégi pocsolyában gázolnak a gyerekek. Megtaláltam a pocsolyát … s benne vagy öt kacsát és vagy tíz ludat.

online

számnév főnév (nyelvtudomány). Olyan szó(faj), amely megnevezi a dolgok, személyek számát, mennyiségét v. azt, hogy hányadik vmi, vki a számsorban (pl. öt, ...

online

bocsát tárgyas ige -ott, ..ásson; -ani v. (régies) -ni, (népies) bocsájt ..ásson v. (ritka) -son (választékos). 1. Vhova bocsát vmit: eszközli, hogy vmi vhova, kül.

online

Rezignált ember, gondolkodó, író. || a. Az ilyen emberre jellemző, reá valló. Rezignált kézmozdulatot tesz; rezignáltan sóhajt. A messze, óriás térségen feketén ...

online

(népies) Főleg belső kór, betegség. Forró nyavalya: hidegleléssel járó magas láz. Valami nyavalya bántja. Hányféle nyavalyája van! Miféle nyavalyában ...

online

vérdíj főnév. 1. (régies) A büntető hatóság elől rejtőzködő személy(ek) kézrekerítője v. nyomravezetője részére kitűzött jutalomdíj. Toldiné … Fia bujdosását ...