ZSÚP | A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi | Kézikönyvtár

Kapcsolódó bejelentkezés

online

ZSÚP, v. ZSUP, fn. tt. zsúp-ot, harm. szr. ~ja. A kicsépelt gabonának, különösen rozsnak hosszas csomóba kötött szalmája, mely csomóban a szalma kalászos ...

online

MUKUCS, fn. tt. mukucsot. A göcseji tájnyelven am. mókus. ← MUKOG · MUKUCZ →. Close. A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális ...

online

ZSIBA, (zsib-a) hangutánzó fn. tt. zsibát. Túl a Dunan divatos. Eléjön Szabó Dávidnál is. Am. lúdfi, liba. A mongolban sibau Kowalewszkinál am. petits enfants.

online

ÚRITÖK, URITÖK, (úri-tök) ösz. fn. Tökfaj, melynek kobakja kemény, de nem fás héju, nagyra nő, sokféle színű és formáju, sima vagy cserhéju; levelei nagyok, ...

online

UGYANIS, (ugyan-is) ösz. kötszó. Élünk vele, midőn valamely előre bocsátott állitást bizonyos kimutató részletekkel, vagy példákkal akarunk fölvilágosítani, vagy ...

online

Ide tartoznak: a házi tyúk, gyönytyúk, pulyka, páva, az olasz és szerecsen tyúk ... Azonban némely régieknél a tyúk v. tik, kivált a házi tyúknevezet alatt a kakast is ...

online

VÉGETT, (vég-ett) névhatárzó. Bizonyos végből, végokból, czélból, vagyis azért, hogy valami történjék, teljesedjék. Mulatság, látogatás végett menni valahová.

online

BAGOLY, (bag-oly) fn. tt. bagoly-t vagy baglyot, tb. baglyok. Ismeretes ragadozó madár, melynek sűrü tollazatu zömök gömbölyü feje, aránylag rövid nyaka, ...

online

NYÁJ, fn. tt. nyáj-at, harm. szr. ~a. Társaságban élő, együtt járó, együtt legelő négylábu állatok serege, különösen a szelid természetüeké, milyenek a juhnem ...

online

MOSZT, (mosz-t) fn. tt. moszt-ot, harm. szr. ~ja. 1) Mocs, mocsok, piszok, melyből lett mosztolódik. Rokon maszat szóval s muszol igének musz gyökével. 2) Kriza ...

online

ROCSKA, fn. tt. rocská-t. Fejő sajtárforma vagy vizet hordani való, az oldalán egy fülü edény fából. Talán: locska v. locsga, azaz locsoga, locsogó. Barczafalvi ...

online

ÓRAKOR, (óra-kor) időhatárzó, mely az órának száma után áll, pl. egy órakor, két órakor, tizenkét órakor. Rövidség okáért az óra ki is hagyható s ekkor a kor a ...

online

ELŐRÖL, (el-őröl) ösz. áth. 1) Az őrlést elvégzi. Malomba ment, el is őrölt. 2) Nagyon, kelletén túl megőröl. A darát előrölték. V. ö. EL, (2) és ŐRÖL.

online

ALAKÚL, (al-ak-úl) önh. m. alakúl-t, htn. ~ni. 1) Bizonyos alakot veszen föl, s olyan formáju lesz. Korong alatt az agyag edénynyé alakúl. 2) Szerkezeti formát kap ...

online

MINDKÉT, (mind-két) ösz. számnév. Kettő együtt véve. Régi nyelvben: monnó. Mindkét szemére vak. Mindkét lábára sánta. Használják a névelő közbetételével ...

online

HOSSZ, fn. tt. hossz-at, harm. szr. ~a. Eredetileg: hosz (= húz), s tiszta gyökeleme a lehelő ho, mely egyszersmind több szavainkban a tárgyak fekirányos és ...

online

HÚGYOS, HUGYOS, (hu-gy-os) mn. tt. húgyos-t v. ~at, tb. ~ak. Húgygyal leöntött, bemocskolt, festett. Húgyos ágy, bölcső, fehérnemű. Húgyos utczák. Húgyos ...

online

ÍGÉR v. IGÉR, (íg-e-er) áth. m. igér-t. Az íge törzsökből származván am. igével, azaz szóval tesz valamit, szavát adja, hogy tenni, cselekedni, adni fog.

online

KÉNMÁJ, (kén-máj) ösz. fn. A hamany és kén bizonyos vegyülete, pl. híg úton maró v. étető hamulúgban főzve a porrá tört ként felolvasztják, s az oldatot a ...

online

Általán, a madárnak hangja, mely nemek és fajok szerént különféle. ... károg a varjú és holló; czineg a czinke; dobol az örvösgalamb; harsol a haris; krúkol a ...

online

EGYETÉRT, (egyet-ért) ösz. önh. 1) Valakivel ugyanazon véleményben van. Ezen tárgyra nézve tökéletesen egyetértek veled. 2) Öszveczimborál, valamely tett ...

online

TANUSKODIK, (tan-u-os-kod-ik) k. m. tanuskod-tam, ~tál, ~ott. Tanuként szerepel. Általán, tanubizonyságot teszen. V. ö. TANUBIZONYSÁG. ← TANUSKODÁS ...

online

GYALOGHINTÓ, (gyalog-hintó) ösz. fn. Kis hintó alaku készület, melyet gyalog emberek, teherhordók visznek. A betegeket gyaloghintón szállítani a kórházba.

online

SZÉLPUSKA, (szél-puska) ösz. fn. Sajátszerüleg készített puska, melyből a töltényt, illetőleg golyót nem lőpor, hanem öszveszorított levegő ereje által lövik ki.

online

PATTANTYÚ, (patt-an t-ó) fn. tt. pattantyú-t. A szoros értelemben vett ágyunak, mint erős hangon pattanó lőszernek neve; l. ÁGYU. Igenévből meglágyított ...

online

HARÁCSOLÁS, (har-ács-ol-ás) fn. tt. harácsolás-t, tb. ~ok. 1) Ellenség által a meggyőzöttek javainak elragadása vagy fej szerént kivetett nagy adóztatás.

online

TÁRGYESET, (tárgy-eset) ösz. fn. Nyelvtani ért. a szónak azon viszonybeli állapota, illetőleg változata, melybe jön, midőn bizonyos cselekvésnek, illetőleg át- v.

online

FENTARTÁS, (fen-tartás) ösz. fn. Cselekvés, melynek erejénél fogva valamit fentartunk. V. ö. FENTART. ← FENTART · FENTERĚG →. Close. A témában további ...

online

ZÁRTÖRÉS, (zár-törés) ösz. fn. A zárnak jogositlan megsértése, felbontása, megsemmisítése. ← ZÁRTOLL · ZÁRTŰSZŐ →. Close. A témában további ...

online

MINDKETTŐ, (mind-kettő) ösz. számnév. Kettő együtt véve. Midőn közvetlenül a viszonynév előtt áll, röviden használtatik: mindkét, pl. mindkét kezét ellőtték.

online

VADÁSZKOPÓ, (vadász-kopó) ösz. fn. Kopóféle vadászeb. Nem magyaros kifejezés, minthogy a magyarban maga a ,kopó' szó is kifejezi azt, amit a föntebbi szó ...

online

FEKETELAK, falu Erdélyben, Doboka megyében; helyr. Feketelak-on, ~ra, ~ról. ← FEKETEKÜKIRCS · FEKETE-LEHOTA →. Close. A témában további ...

online

TÉRDSZALAGREND, (térd-szalag-rend) ösz. fn. III-ik Eduard angol király által 1350-ben alapított lovagrend, melynek jellegét a bal térd alatt viselt átkötő szalag ...

online

FÖLDIALMA, (földi-alma) ösz. fn. l. BURGONYA; és CSICSÓKA. ← FÖLDI, (2) · FÖLDIBIKKMAKK →. Close. A témában további forrásokat talál az Arcanum ...

online

MOCSOLÁD, falvak Baranya és Somogy megyékben, helyr. Mocsolád-on, ~ra, ~ról. ← MOCSOLA, (2) · MOCSOLÁS →. Close. A témában további forrásokat ...

online

MEGEGYEZIK, (meg-egyezik) ösz. k. Abban különbözik a megegyez igétől, hogy ez személyekre amaz tárgyakra, cselekvényekre vonatkozik. Innen egyik ...

online

HALÁNTÉK, (hal-ánt-ék v. hal-ánd-ék) fn. tt. halánték-ot. A homlok két oldalán a szemek mögötti rész, hol a koponya legvékonyabb, s ennél fogva az oda ...

online

MAHOLNAP, (ma-holnap) ösz. időhatárzó. Legközelebbi időben, ma vagy holnap. Maholnap beköszönt a tél. Szélesb ért. nem sok idő múlva. Maholnap hatvan ...

online

ELŐLJÁRÓBAN. Kézikönyvtár · A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi · E; ELŐLJÁRÓBAN. Teljes szövegű keresés. ELŐLJÁRÓBAN, (elől-járóban) lásd: ...

online

BÉKAROKKA, (béka-rokka) ösz. fn. Lopvanősző növényfaj a zsurlók neméből; szára barázdás, termőszára kevés águ; lakik tó- és folyóvízpartokon, máskép: ...

online

LASPONYA, fn. tt. lasponyát. A lasponyafának gömbölyű, húsos gyümölcse, mely igen fanyar, s csak akkor éldelhető, ha megpuhult, vagy a dér megcsipte.

online

SZEMBEMEGY v. ~MEGYEN, (szembe-megy v. ~megyen) ösz. önh. 1) Valakinek irányában megy, szemközt megy. 2) Am. szembeszáll; l. ezt. „Hiszem, az ...

online

SUHATAG, (suh-ad-ag) mn. és fn. tt. suhatag-ot. Ami természeti tulajdonságánál fogva suhadni szokott, pl. erős szél, sebesen folyó patak, sebes eső.

online

ZSOMPOR, fn. tt. zsombor-t, tb. ~ok, harm. szr. ~a. Dunán túl, a nyugoti megyékben divatos szó, s jelent kenyérszakasztó kosarat, vagy véka nagyságu ...

online

SATRAFA, mn. tt. satrafá-t. Dunán túli gúnyszó, melylyel a vénbanyát illetik, s am. totya, totyogó. Másutt am. vén, ravasz banya, anyó, vénboszorkány, szipirtyó.

online

ÚJJÁ ALAKÚL, új alakot vesz magára. ← ÚJJÁALAKITÁS · UJJÁALAKÚLÁS →. Close. A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban.

online

ZSOLTINA, fn. tt. zsoltinát. Növénynem az együttnemzők seregéből s egyenlőnősök rendéből; vaczka szőrös, vagy polyvás; fészke hengerded, hegyes, ...

online

TEHÉN, fn. tt. tehén-t v. tehen-et, tb. tehen-ek. A székelyek s palóczoknál rendszerént, a köz nyelvben pedig többnyire csak önhangzón kezdődő viszonyragok ...

online

NAPSZÁM, (nap-szám) ösz. fn. 1) Naponként felvállalt, vagy kiszabott munka, melynek bérét nap szerént határozzák meg. Napszámban dolgozni. Napszámra ...

online

IROMÁNY, (ir-om-ány v. ir-o-mány) fn. tt. iromány-t, tb. ~ok, harm. szr. ~a v. ~ja. 1) Irásba tett gondolatok szövege, foglalata. 2) Azon papiros vagy hártya, melyre ...

online

BUJKÁL, (buj-kál, buj-og-ál) gyak. önh. m. bujkál-t. 1) Rejtőzködés, menekülés végett az emberek szeme elől bújik, elvonja magát, ideoda csavarog. Bujkál a ...

online

MEGFOJT, (meg-fojt) ösz. áth. Szoros ért. Az állat életét az által veszi el, hogy lélekzetét akadályozza, s egészen elzárja. Torkon szorítva, száját betömve ...

online

LÓBOGÁR, (ló-bogár) ösz. fn. l. LÓTETÜ. ← LOBOG · LOBOGÓ →. Close. A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban. ÉRDEKEL ...

online

SZELÍDÍT, SZELIDÍT, SZELIDIT, (szelíd-ít) áth. m. szelidít-ětt, par. ~s, htn. ~ni v. ~eni. Szelíddé tesz; vad természetéből kivetkőztet; nyájassá, simulékonynyá ...

online

JÓLLEHET, (jól-lehet) ösz. kötszó. Élünk vele oly mondat elején, mely által valamit ráhagyunk, megengedünk, mely ha az előmondatban áll, az utómondatot ...

online

MÉGIS, (még-is) ösz. kötszó. 1) Élünk vele, midőn valamely cselekvés, szenvedés vagy állapot folytonosságát, illetőleg gyakori ismétlését akarjuk kifejezni.

online

IDEIG, (i-dő-ig) ih. Bizonyos idő folyásaig, hosszaig. Egy ideig, darab ideig, sok ideig, kevés ideig, jó ideig, két-három annyi ideig, hosszu, örök, végtelen ideig.

online

TÖBBFÉLE, (több-féle) ösz. mn. Több külön-külön tulajdonságu, nemü, faju, osztálybeli stb. Többféle árut vásárolni. Többféle nyelven beszélni. Többféle ...

online

PAPLAK, (pap-lak) ösz. fn. Ház, melyben az illető hívek gyülekezetének helybeli papja, lelkésze lakik; köznyelven a katholikusoknál: plebániaház, fáraház, vagy ...

online

BOLYGAT, (boly-og-at) áth. m. bolygat-tam, ~tál, ~ott, par. bolygass. Nyugtalanít, háborgat, ideoda kerget, hajszol, s mintegy bolygóvá tesz valakit vagy valamit.